BORANG PERMOHONAN PRA-PENDAFTARAN SIJIL DAFTAR P1

Sila masukkan maklumat anda:
*
*
Sila masukkan nombor MyKad anda dalam format berikut: XXXXXX-XX-XXXX
*
*
*
Sila nyatakan butiran mengenai kebun koko anda:
*
*
*
*
  1. Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan betul.
  2. Saya dengan ini mengesahkan bahawa permohonan ini dibuat oleh saya sendiri berdasarkan maklumat pengenalan diri saya yang sebenar.
  3. Saya memahami bahawa adalah menjadi suatu kesalahan sekiranya saya memberikan apa-apa maklumat yang tidak benar atau tidak betul.
  4. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada pihak Lembaga Koko Malaysia (LKM) untuk menyimpan maklumat saya bagi tujuan permohonan ini.
  5. Saya dengan ini memberi kebenaran dan memberi kuasa kepada LKM untuk memproses dan menzahirkan maklumat saya termasuklah tetapi tidak terhad kepada data peribadi saya bagi tujuan pendaftaran Sijil Daftar P1 selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP 2010) atau undang-undang lain yang terpakai berhubung perlindungan data. Bagi tujuan kebenaran ini, “memproses” maklumat peribadi mempunyai maksud yang sama sepertimana yang didefinisikan di bawah APDP 2010.
  6. Saya memahami bahawa kelulusan pendaftaran ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditentukan oleh LKM.